Chùm thơ Việt-Anh-Ý của Kiều Bích Hậu

Mặt trời lặn xuống như mọi khi/ Cho một buổi hoàng hôn bình thường/ Tôi dừng lại và ngước nhìn mặt trời/ Đột nhiên tôi thấy đó là vầng trăng màu đỏ/ Tôi có thể nhìn nó dễ dàng, thậm chí chạm nhẹ nó/ Và tôi nhớ bạn, người bạn tri kỷ của tôi sống nơi xa…

Nhà thơ Kiều Bích Hậu

Đôi vầng trăng

 

Trên đường về nhà sau ngày làm việc mệt nhoài

Chân nặng trĩu nhưng tôi vẫn bước đi

trong ánh sáng mù mờ

Mặt trời lặn xuống như mọi khi

Cho một buổi hoàng hôn bình thường

Tôi dừng lại và ngước nhìn mặt trời

Đột nhiên tôi thấy đó là vầng trăng màu đỏ

Tôi có thể nhìn nó dễ dàng, thậm chí chạm nhẹ nó

Và tôi nhớ bạn, người bạn tri kỷ của tôi sống nơi xa

Có thể lúc này bạn cũng đang nhìn mặt trăng đỏ

bay lên từ phía bạn?

và bạn gọi đó là mặt trời mọc?

Vầng trăng đỏ mang đi bao mệt mỏi của tôi

Mang đến điều ước tốt nhất của tôi cho bạn

Và đằng sau tôi, một vầng trăng khác, vầng trăng vàng đang bay trên bầu trời như thường lệ

mang đến cho tôi lời thì thầm từ bạn

Tôi là mặt trăng vàng, còn bạn là mặt trăng đỏ

Chúng ta tuy xa, nhưng chung một lối

dõi theo nhau,

như đôi vầng trăng,

chung nhau một điều ước –

trọn vẹn.

 

Two moons

 

On my way home after hard work

My legs were heavy but I continued walking

in the dim light

The sun was falling down as usual

to make a normal sunset

I stopped and looked up the sun

Suddenly I realized it became a red moon

I could look at it easily, even touch it smoothly

And I missed you, my soulmate who lived far away

Might you look at the red moon at the same time

rising from your side?

and you called it sunrise?

The red moon brought away my tiredness

brought to you my best wish

And behind me, another moon, the golden moon was flying in the sky as usual

brought to me the whisper from you

I am the golden moon, and you are the red one

We are far away, but together we are in the same way

following each other,

like the two moons,

connecting each other by the same wish –

just being whole.

 

Due lune

 

Tornando a casa dopo un duro lavoro

Le mie gambe erano pesanti ma continuai a camminare

nella luce fioca

Il sole stava calando come sempre

ripetendo un normale tramonto

Mi sono fermata e ho guardato il sole

All’improvviso ho capito che era diventata una luna rossa

Potevoi guardarla facilmente, persino toccarla dolcemente

E mi mancavi, mia anima gemella che viveva lontano

Puoi guardare nello stesso istante la luna rossa

che si alza dove tu sei?

e che hai chiamato alba?

La luna rossa ha cancellato la mia stanchezza

ti ha portato il mio migliore augurio

E dietro di me, un’altra luna, la luna dorata volava nel cielo come sempre

mi ha portato il tuo sussurro

Io sono la luna d’oro e tu sei quella rossa

Siamo lontani, ma insieme siamo  simili

ci stiamo inseguendo,

come le due lune,

legate l’una all’altra dallo stesso desiderio –

essere una.

 

Khóc

 

khóc cho những người chết vì covid

khóc cho những người không thể thay đổi thói quen xấu xí của mình

khóc cho những người không thể ngừng suy nghĩ

khóc cho những gì đang xảy ra

khóc cho những người có những lo lắng vô lý

khóc cho những người không thể khóc được

khóc cho thế giới thay đổi quá nhanh

khóc cho quá khứ ám ảnh tâm trí chúng ta

khóc cho tôi, người chết cuối cùng

khóc

khóc…

 

Cry

 

cry for people who has been dying because of covid

cry for one who can not change his bad habits

cry for one who can not stop thinking

cry for what is happening

cry for one who has absurd worries

cry for one who can not cry

cry for the world that changes too fast

cry for the past that obsesses our mind

cry for me who dies at last

cry

cry…

 

(Hanoi 20Aug20)

 

Piangere

 

piangi per le persone che stanno morendo a causa del covid

piangi per chi non sa cambiare le sue cattive abitudini

piangi per chi non riesce a smettere di pensare

piangi per quello che sta accadendo

piangi per chi ha preoccupazioni assurde

piangi per chi non può piangere

piangi per il mondo che cambia troppo velocemente

piangi per il passato che tormenta la nostra mente

piangi per me che alla fine muoio

piangi

piangi…

 

(Hanoi 20 agosto 20)

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

An yên

 

Kiến thức hay lợi nhuận,

không là sở hữu cho riêng ai,

mà phải sẻ chia cho mọi người…

 

Đó là khi mẹ tôi đang còn sống

Đó là khi mẹ tôi còn ở bên tôi

Đó là khi tôi im lặng

lắng nghe giọng nói của mẹ

để cảm nhận tình yêu vượt thời gian Người dành cho tôi

 

Peace

 

Knowledge or profit,

not only possess them for your own,

but share them for all…

 

That is when my mum is alive

That is when my mum is beside

That is when I am silent

to hear her voice

to feel her timeless love to me

 

Pace

 

Conoscenza o profitto,

non tenerli solo per te

ma condividili  con tutti…

 

È in quel momento che mia madre è viva

È in quel momento  che mia madre è vicina

È allora che taccio

per sentire la sua voce

per sentire il suo amore senza tempo per me

 

Tri kỷ ơi

 

Này tri kỷ ơi

Tôi kết nối em

Bằng thân thể này

Nồng ấm

Run rẩy

Tôi kết nối em

Bằng suy nghĩ này

Tĩnh lặng

Chìm vào nhau

Ngàn trùng xa

Vạn lời chưa nói

Những ý nghĩ về nhau

Đan lưới

Em mỉm cười,

Lòng tôi sóng dậy

Này tri kỷ ơi

Em là mọi suy nghĩ trong tôi.

 

For the soul mate

 

Hey, my soul mate

I connect you
By my body
So much warmth
So much trembling

I connect you
By these thoughts
We are still,
merging in each other

Thousands of miles far away
Thousands of words not to say
Thoughts of each other
Knitting a net
You smile,
my heart waves up

Hey, my soul mate
You are every thought in me.

 

Per l’anima gemella

 

Ehi, anima gemella

Mi unisco a te

Con il corpo

Così caldo

Così fremente

Mi unisco a te

Con questi pensieri

Siamo ancora

Fusi uno nell’altra

Distanti migliaia di miglia

Migliaia di parole per non dire

Pensieri l’uno dell’altra

Intrecciando una rete

Sorridi,

il mio cuore freme

Ehi, anima gemella

Sei ogni mio pensiero.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Phi thời gian

 

Em có thể khiến thời gian ngừng lại

Trên bầu trời Budapest thương yêu

Cưỡi thần gió, lặng sóng ngầm Danube

Cầu Tự Do, vươn nhịp mắt anh cười.

 

Phi thời gian

Anh trở thành bất tử

Sinh ra em, xanh tuổi trẻ khát khao

Em đứng đó, người đàn bà trên đỉnh núi

Buông thời gian cho hạnh phúc lặng cười

 

Timeless

 (For HJB)

 

I can stop the time

In the Budapest sky

Fly on wings, hear the Danube waves

Smile on you, the Freedom bridge

Feel the moment,

You are the timeless guy

I am born, in the lust you find

I remain here, forever woman on the top

Blow time for happiness smiles.

 

Senza tempo

 

Posso fermare il tempo

Nel cielo di Budapest

Volare sulle ali, ascoltare le onde del Danubio

Ti sorrido, il ponte della Libertà

Cogliere l’attimo,

Sei il ragazzo senza tempo

Sono nata, nel desiderio che scopri

Rimango qui, in alto donna per sempre

Soffio di un attimo per sorrisi felici.

 

KIỀU BÍCH HẬU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *